Trets d'identitat de La Llar d'infants El Jardinet

El Departament d’Educació defineix l’educació infantil com una etapa amb personalitat pròpia que promou que l’atenció dels infants s’ha de regir per criteris estrictament educatius i no assistencials o preventius.

El català és la llengua vehicular de l’escola i l’utilitzem com a llengua de comunicació (oral i escrita) en les nostres relacions amb els infants, famílies, administració i altres institucions, entitats i/o organismes. No obstant això s’ estudia cada cas i el procés d’immersió en llengua catalana esdevé fàcil i comprensible per a tots.

L’escola es declara aconfessional i refusa tota mena de dogmatisme. Cap família, cap alumne, cap treballadora o treballador no podrà ser discriminat per raó de la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa. Les festes populars es celebren com a tradició popular i no amb caire religiós.

L’escola defensa el reconeixement de les potencialitats i individualitats dels nens i les nenes, independentment del seu sexe, potenciant així la igualtat real d’oportunitats. Es potencia el desenvolupament integral de les nenes i els nens en condicions d’igualtat, llibertat i solidaritat

L’escola parteix d’un concepte d’infant capaç i competent que aprèn a partir de la seva pròpia acció i és protagonista del seu desenvolupament.

L’equip de l’escola vetlla per un ambient afectiu i segur, un entorn facilitador d’experiències que proporcionin a l’infant estabilitat i seguretat, on la base és la creació d’un vincle afectiu: un infant que se sent reconegut, valorat i estimat se sent segur per a descobrir el món que l’envolta, té interès per conèixer i aprendre.

Entenem l’escola com un escenari on es respecta la individualitat de l’infant i de la seva família, on es potencia el creixement global de l’infant i la seva interacció entre iguals i amb adults, que es concep com a font de socialització i de desenvolupament cognitiu i afectiu.

Creiem en el joc lliure i espontani com a motor del desenvolupament de les capacitats bàsiques i amb aquest objectiu preparem els espais amb materials de qualitat a l’abast perquè a partir de l’exploració i l’experimentació l’infant descobreixi les característiques del seu entorn

L’activitat quotidiana és un dels eixos centrals de la vida a l’escola, la seqüència d’accions que es repeteixen cada dia (acollida, joc, descans, alimentació, higiene…) configuren un seguit d’hàbits i rutines que aporten estabilitat i seguretat als infants. Des de l’escola acompanyem aquests processos tot tenint en compte el seu moment evolutiu i permetent que desenvolupin de manera autònoma les seves capacitats.

Les famílies són el primer referent de vida i d’educació dels infants i per tant la nostra tasca és la de reconèixer, acollir i acompanyar aquesta relació establint amb cada família un vincle de confiança basat en el respecte, la comunicació i l’intercanvi constant.

Volem ser una escola oberta al poble i ens coordinem amb l’àrea educativa de l’ajuntament i la xarxa d’entitats i serveis d’àmbit educatiu, social i sanitari adreçats a la primera infància.

El treball en equip, la reflexió constant i la formació permanent garanteixen una acció educativa de qualitat basada en el consens a nivell pedagògic i organitzatiu i la responsabilitat compartida.

Partim del procés evolutiu de l’infant adaptant-nos a les seves necessitats i en conseqüència oferim propostes per desenvolupar processos científics on cal formular hipòtesis, organitzar situacions d’experimentació i d’observació en què l’infant tingui reptes per solucionar i on es pregunti: què és això? què puc fer? què passa si…?

Acompanyem i facilitem l’acció autònoma de l’infant, la possibilitat d’explorar i fer-se preguntes per poder esbrinar la resposta i compartir-ho amb les educadores, els altres infants i la família.

Prioritzem el material natural per la seva qualitat i provocació i perquè ofereix més informació a l’infant a nivell sensorial. També donem molta importància al material no estructurat ja que dona llibertat d’acció i afavoreix la creativitat, la imaginació i l’estructuració mental en el joc de l’infant, on ell decideix on, com i per a què l’utilitza. És important oferir llibertat als infants per accedir als diferents materials, per tant han d’estar al seu abast i alçada.

Eslògans

Recollim el fruit d'unes necessitats sorgides en la formació dirigida a l'educació infantil de zero a tres anys. 

És important que els infants adquireixin uns bons hàbits que permetin un bon desenvolupament. Si les famílies i educadores van de la mà a l’hora d’enfortir hàbits d’autonomia, de ben segur que s’aconseguirà un aprenentatge més conscient i segur.

Els eslògans, que més a més, anirem recollint en aquesta pàgina web, són el resultat de reflexionar sobre un seguit d’hàbits necessaris en aquesta etapa educativa. Els recollim en forma d’eslògans per tal de tenir-los presents.

Deixa'm menjar sola...

... encara que em taqui

Galeria d'imatges

Contacta amb nosaltres

ADREÇA POSTAL
Passeig Dr. Carulla, núm. 1

17401 Arbúcies
Girona

TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC
Telf: 972860004

Mòbil: 669203583
Mòbil: 63494121
Mòbil: 664395875

jardinet@ajarbucies.cat